Reklamační řád

poštovní adresa v ČR:
    ABENYS s.r.o. - 590
    FROGMAN s.r.o.
    Rybníky IV 738
    760 01 Zlín
Je nutno uvádět celou adresu, i s identifikačním číslem - 590 !  
Zásilka bude následně přeposlána do hlavního skladu v SR

informujte nás prosím o odeslání zásilky na naši adresu mailem: info@abenys.cz,
abychom ji uměli prověřit, zda dorazila v pořádku.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.abenys.cz


Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim
a spoločnosťou ABENYS s .r.o.  so sídlom: Žitnoostrovská 3,929 01 Dunajská Streda (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom
a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Spoločnosť  ABENYS s.r.o. vydáva ku každému nákupu nákupný doklad - faktúru,  ktorá je zároveň záručným listom. Tento doklad je zákazníkovi odoslaný aj na e-mail uvedený v objednávke.  Doklad o úhrade pri  platbe na dobierku vydáva spotrebiteľovi prepravca, ktorý zásielku odovzdá a preberie platbu. 

Zodpovednosť predávajúceho


Pri predaji tovaru spotrebiteľovi predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru
a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva
zo zodpovednosti za chyby tovaru, teda reklamovať ho u predajcu.

Záručná lehota


Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota na všetky produkty je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim,  výnimku tvorí spotrebný materiál  ( toner, batérie , napájací AC adaptér, ...). Životnosť spotrebného materiálu je 6 mesiacov.

Záručná lehota pri nákupe na IČO, je zo zákona skrátená na 12 mesiacov. Táto záručná doba sa netýka veľkoobchodných partnerov, ktorí svoj tovar predávajú ďalej spotrebiteľom. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky.

Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. 

Záruka sa vzťahuje na :

- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú
v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu používania, ošetrovania a údržby tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na :

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru, alebo materiálu
z ktorého je tovar vyrobený
- opotrebenia v dôsledku nedodržania účelu používania,
- opotrebenie v dôsledku nedodržania návodu na ošetrovanie a údržbu tovaru,
- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod),
- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok. 
- závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou příručkou
- na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
- elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
- neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi
- vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov
- tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď)
- tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom poruchy).

Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál ( toner, batérie , napájací AC adaptér, ...), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade slúchadiel je jednotná životnosť 6 mesiacov. Výnimkou sú slúchadlá, ktoré boli zakúpené ako samostatný produkt.

Podmienky reklamácie – povinnosti kupujúceho

- kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, kupujúci nie je oprávnený ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

- pre prijatie tovaru k reklamácii a začatie reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad o zakúpení  tovaru, ktorý je zároveň záručným listom,
a reklamovaný tovar, ktorý musí byť kompletný, riadne vyčistený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny, v prípade obuvi musí byť obuv zbavená
všetkých nečistôt v pevnom obale (krabici).

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

Reklamácia poškodenej zásielky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme,
je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

Postup odoslania reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu
predávajúceho:  ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 3, 929 01 Dunajská Streda, SR alebo na poštovú adresu do ČR:
     ABENYS s.r.o. - 590
    FROGMAN s.r.o.
    Rybníky IV 738
    760 01 Zlín
Je nutno uvádět celou adresu, i s identifikačním číslem - 590 !  
​Zásilka bude následně přeposlána do hlavního skladu v SR

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho . 

Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru. Alebo vyplnený reklamačný list prístupný na stránke www.abenys.cz  STÁHNOUT REKLAMAČNÍ PROTOKOL- formulář

Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii – voľne stiahnuteľný na stránke www.abenys.cz. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

Postup vybavenia reklamácie

Predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári ,

Zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií je povinný vybaviť reklamáciu do 3 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. V zložitých prípadoch je táto lehota predĺžená, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

  • odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,  výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  •  vrátením kúpnej ceny tovaru na bankový účet kupujúceho 
  •  vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru
  •  odôvodneným zamietnutím reklamácie

Vyššie uvedené spôsoby vybavenia reklamácie závisia od charakteru reklamovanej vady (vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. 
Vyreklamovaný tovar je kupujúcemu zaslaný na jeho adresu poštou.


Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov  a zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  a príslušnými novelami Z.z.


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.5.2014

Spinner
Cookies Cookies

Potvrzením těchto cookies sušenek nám dáváte svolení k využití některých dat. My vám díky tomu přineseme informace týkající se vašich zájmů.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potvrzením těchto cookies sušenek nám dáváte svolení k využití některých dat. My vám díky tomu přineseme informace týkající se vašich zájmů.